PH̉NG GDĐT NHA TRANG                                                  CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      TRƯỜNG THCS LƯ THƯỜNG KIỆT                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

ĐỀ TRƯỜNG RA (Tuần 15-16, từ ngày  13/12 đến ngày 22/12/2017)

Tuần

Thứ/Ngày

Buổi

Tiết

Môn

Ghi chú

15

 

Thứ 4

(13/12/2017)

Sáng

2

Công dân 8,9

 

Chiều

2

Công dân 6,7

 

Thứ 5

(14/12/2017)

Sáng

3

Công nghệ 8

 

Chiều

3

Công nghệ 6,7

 

Thứ 6 (15/12/2017)

Sáng

3,4

Mỹ thuật 8,9

MT 9 tiết 3

Chiều

2,3

Mỹ thuật 6,7

MT 6 tiết 2

16

Thứ 2

(18/12/2017)

Sáng

3

Sử 8,9

 

Chiều

3

Sử 6,7

 

Thứ 3

(19/12/2017)

Sáng

2

Địa 8,9

 

Chiều

2

Địa 6,7

 

Thứ 4

(20/12/2017)

Sáng

3

Sinh 8,9

 

Chiều

3

Sinh 6,7

 

Thứ 5

(21/12/2017)

Sáng

2

Hóa 8

 

Thứ 6

(22/12/2017)

Sáng

4

Lư 8

 

Chiều

4

Lư 6,7

 

 

 

Các môn Nhạc, Thể dục, Tin học, Công nghệ 9 thi vào tuần 15, 16 theo tiết của các môn.

 

LƯU Ư: Học sinh thi theo tiết học của TKB số 04

 

 

 

Vĩnh Thọ, ngày 04 tháng 12 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đă kư)

 

 

Thiều Thị Ḥa

 

                             PH̉NG GDĐT NHA TRANG        CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LƯ THƯỜNG KIỆT                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

ĐỀ PH̉NG và SỞ RA (Tuần 16, 17, từ ngày  23/12 đến ngày 30/12/2017)

 

Ngày

Buổi

Môn

kiểm tra

Thời gian

làm bài

 

Giờ mở đựng đề thi

Giờ phát đề

cho học sinh

Giờ bắt đầu

làm bài

Thứ 7

23/12/2017

Sáng

Toán 8

90 phút

07 giờ 30

07 giờ 55

08 giờ 00

Chiều

Toán 7

90 phút

13 giờ 30

13 giờ 55

14 giờ 00

Thứ 3

26/12/2017

Sáng

Toán 6

90 phút

07 giờ 30

07 giờ 55

08 giờ 00

Chiều

Ngữ văn 7

90 phút

13 giờ 30

13 giờ 55

14 giờ 00

Thứ 4

27/12/2017

Sáng

Ngữ văn 8

90 phút

07 giờ 30

07 giờ 55

08 giờ 00

Chiều

Ngữ văn 6

90 phút

13 giờ 30

13 giờ 55

14 giờ 00

Thứ 5

28/12/2016

Sáng

T. Anh 8

40 phút

07 giờ 30

07 giờ 55

08 giờ 00

T. Anh 7

45 phút

09 giờ 30

09 giờ 55

10 giờ 00

Chiều

T.Anh 6

45 phút

13 giờ 30

13 giờ 55

14 giờ 00

Thứ 6

29/12/2017

Sáng

Ngữ văn 9

90 phút

07 giờ 30

07 giờ 55

08 giờ 00

Chiều

Hóa học 9

45 phút

13 giờ 30

13 giờ 55

14 giờ 00

Thứ 7

30/12/2017

Sáng

Toán 9

90 phút

07 giờ 30

07 giờ 55

08 giờ 00

Chiều

Vật lư 9

45 phút

13 giờ 30

13 giờ 55

14 giờ 00

T. Anh 9

45 phút

15 giờ 00

15 giờ 10

15 giờ 15

 

LƯU Ư: Học sinh và GV có mặt tại pḥng thi: - Buổi sáng: 07 giờ 15

- Buổi chiều: 13 giờ 15

 

Vĩnh Thọ, ngày 04 tháng 12 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                      (Đă kư)

 

Thiều Thị Ḥa