PH̉NG GD&ĐT NHA TRANG
TRƯỜNG THCS LƯ THƯỜNG KIỆT
THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HỌC KỲ 2 ( ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15/01/2018 ), TUẦN 20
THỨ  Tiết KHỐI SÁNG 8,9 - NĂM HỌC 2017-2018
8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5
Sự T.Trang H.Thạnh Minh Huy Lân Ái Đ.Hằng Dung Bảo
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Anh-Sự Anh-T.Trang Toán-H.Thạnh Sinh-Minh Văn-Huy Hóa-Lân Văn-Ái Toán-Đ.Hằng Toán-Dung Toán-Bảo
3 Địa-Th.Ḥa CD-Hiệp Hóa-L.Hoa Anh-Sự Anh-T.Trang Toán-Dung Văn-Ái Toán-Đ.Hằng Hóa-Lân Văn-Lương
4 Văn-Huy Toán-Dung Sử-Hà Văn-Phong Hóa-L.Hoa CN-H.Thạnh Địa-Phương CD-Hiệp Văn-Lương Lư-K.Loan
5 Văn-Huy Toán-Dung Văn-Lương Văn-Phong Sinh-L.Hoa Địa-Phương Hóa-Toản Sử-Hà Lư-K.Loan CD-Hiệp
3 1 Toán-H.Thạnh Hóa-Lân Sinh-L.Hoa Địa-Đ.Trang CN-Thành Văn-Ái Anh-T.Trang Lư-Khôi CN-P.Ḥa Văn-Lương
2 Toán-H.Thạnh Địa-Đ.Trang Hóa-L.Hoa CN-Thành CD-Hiệp Hóa-Lân Lư-Khôi Anh-T.Trang Văn-Lương CN-P.Ḥa
3 CD-Hiệp Văn-Phong Anh-Sự Toán-Đ.Hằng Địa-Đ.Trang Anh-T.Trang Văn-Ái Sử-hà Toán-Dung Hóa-Toản
4 CN-Khôi Văn-Phong Toán-H.Thạnh Hóa-Lân Toán-Đ.Hằng Toán-Dung Văn-Ái Hóa-L.Hoa CD-Hiệp Anh-Sự
5 Hóa-L.Hoa Toán-Dung Địa-Đ.Trang CD-Hiệp Toán-Đ.Hằng Lư-Khôi Hóa-Toản Văn-Phong Anh-Sự Sử-hà
4 1 Sinh-Minh Sử-Hà CN-K.Loan Văn-Phong Văn-Huy Văn-Ái Lư-Khôi Sinh-L.Hoa Địa-Phương Văn-Lương
2 Anh-Sự Lư-Khôi Lư-K.Loan Văn-Phong Văn-Huy Văn-Ái Sinh-Minh Hóa-L.Hoa Văn-Lương Địa-Phương
3 Địa-Th.Ḥa Sinh-Minh Anh-Sự Lư-K.Loan Anh-T.Trang Sử-Hà CD-Hiệp Văn-Phong Văn-Lương Sinh-L.Hoa
4 Sử-Hà Anh-T.Trang CD-Hiệp Anh-Sự Lư-K.Loan Sinh-Minh Toán-C.Loan Địa-Phương Sinh-L.Hoa Toán-Bảo
5           CD-Hiệp Toán-C.Loan Văn-Phong Sử-Hà Toán-Bảo
5 1 Hóa-L.Hoa Địa-Đ.Trang Toán-H.Thạnh Sử-Hà Văn-Huy Toán-Dung Toán-C.Loan Văn-Phong Lư-K.Loan Văn-Lương
2 Văn-Huy CN-Thành Toán-H.Thạnh Toán-Đ.Hằng Sinh-L.Hoa Toán-Dung Toán-C.Loan Văn-Phong Sử-Hà Văn-Lương
3 Văn-Huy Anh-T.Trang Văn-Lương Toán-Đ.Hằng Địa-Đ.Trang Lư-Khôi Sinh-Minh Sinh-L.Hoa Toán-Dung Lư-K.Loan
4 Toán-H.Thạnh Văn-Phong Sinh-L.Hoa Địa-Đ.Trang Toán-Đ.Hằng Anh-T.Trang Sử-Hà Lư-Khôi Văn-Lương Anh-Sự
5 Lư-Khôi Văn-Phong Địa-Đ.Trang Sinh-Minh Anh-T.Trang Sử-Hà CN-H.Thạnh Toán-Đ.Hằng Anh-Sự Hóa-Toản
6 1 Anh-Sự Hóa-Lân Văn-Lương Toán-Đ.Hằng Hóa-L.Hoa Sinh-Minh Văn-Ái CN-P.Ḥa Toán-Dung Sử-Hà
2 Sinh-Minh Toán-Dung Văn-Lương Anh-Sự Toán-Đ.Hằng Văn-Ái Sử-Hà Anh-T.Trang Hóa-Lân Sinh-L.Hoa
3 Toán-H.Thạnh Sinh-Minh Anh-Sự Hóa-Lân Sử-Hà Văn-Ái Anh-T.Trang Toán-Đ.Hằng Sinh-L.Hoa Toán-Bảo
4 HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG
5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL
7 1 HỌP CÁC ĐOÀN THỂ THEO LỊCH
2
3
4
5