PH̉NG GDĐT NHA TRANG
TRƯỜNG THCS LƯ THƯỜNG KIỆT
THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HỌC KỲ 2 ( ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15/01/2018 ) TUẦN 20
THỨ  Tiết KHỐI CHIỀU 6,7- NĂM HỌC 2017-2018
6/1 6/2 6/3 6/4 7/1 7/2 7/3 7/4
K.Loan C.Loan Phương Hải Thúy Thành Hiệp Toàn
2 1 Toán-Bảo Toán-C.Loan Anh-Toàn Văn-Hổ Lư-Khôi Sử-Hải Sinh-Linh Văn-Tuyết
2 Sử-Hải Toán-C.Loan Toán-Bảo Văn-Hổ Sinh-Linh Lư-Khôi Văn-Tuyết Anh-Toàn
3 Lư-K.Loan Địa-Phương Văn-Hổ Sinh-Linh Anh-Toàn Toán-Thành Văn-Tuyết Sử-Hải
4 HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG
5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
3 1 CN-Hổ Sinh-Linh Anh-Toàn Sử-Hải Văn-Huy Toán-Thành Anh-Cao Văn-Tuyết
2 Sinh-Linh Văn-Tuyết CN-Hổ Anh-Toàn Văn-Huy Anh-Cao Toán-Thành Địa-Đ.Trang
3 Văn-Tuyết Anh-Cao Sử-Hải CN-Hổ Địa-Đ.Trang Sinh-Linh Toán-Thành Anh-Toàn
4 Anh-Cao CN-Hổ Sinh-Linh Địa-Phương Anh-Toàn Văn-Huy Sử-Hải Toán-P.Ḥa
5         Sử-Hải Văn-Huy CN-Huệ Toán-P.Ḥa
4 1 Toán-Bảo Sinh-Linh Anh-Toàn Văn-Hổ Văn-Huy Anh-Cao Địa-Đ.Trang Sinh-Công
2 Sinh-Linh Văn-Tuyết Toán-Bảo Văn-Hổ Anh-Toàn Văn-Huy Anh-Cao Địa-Đ.Trang
3 Anh-Cao Văn-Tuyết Toán-Bảo Anh-Toàn CN-Linh Địa-Đ.Trang CD-Hiệp Toán-P.Ḥa
4 Văn-Tuyết Anh-Cao Văn-Hổ Toán-H.Thạnh Toán-P.Ḥa CD-Hiệp Sinh-Linh CN-Huệ
5 Văn-Tuyết Toán-C.Loan Văn-Hổ Toán-H.Thạnh Toán-P.Ḥa CN-Linh Lư-K.Loan CD-Hiệp
5 1 Anh-Cao CN-Hổ CD-Hải Toán-H.Thạnh Văn-Huy Sinh-Linh Văn-Tuyết Sinh-Công
2 CD-Đ.Trang Sử-Hải CN-Hổ Toán-H.Thạnh Sinh-Linh Văn-Huy Văn-Tuyết CN-Huệ
3 CN-Hổ CD-Hải Toán-Bảo CD-Đ.Trang Toán-P.Ḥa Anh-Cao CN-Huệ Văn-Tuyết
4 Toán-Bảo Anh-Cao Lư-Khôi Sinh-Linh Toán-P.Ḥa Sử-Hải Toán-Thành Văn-Tuyết
5 Toán-Bảo Lư-Khôi Sinh-Linh CN-Hổ Sử-Hải Toán-Thành Anh-Cao Toán-P.Ḥa
6 1 Địa-Phương Văn-Tuyết Văn-Hổ Lư-K.Loan Địa-Đ.Trang CN-Linh Toán-Thành Sử-Hải
2 Văn-Tuyết Toán-C.Loan Địa-Phương Anh-Toàn CN-Linh Địa-Đ.Trang Sử-Hải Lư-K.Loan
3 SHL SHL SHL SHL CD-Hiệp Toán-Thành Địa-Đ.Trang Anh-Toàn
4 SHL SHL SHL SHL
5
7 1 NGHỈ HỌC NGHỈ HỌC NGHỈ HỌC NGHỈ HỌC NGHỈ HỌC NGHỈ HỌC NGHỈ HỌC NGHỈ HỌC
2
3
4
5