PH̉NG GD&ĐT NHA TRANG
TRƯỜNG THCS LƯ THƯỜNG KIỆT
THỜI KHÓA BIỂU SỐ 04 HỌC KỲ 1( ÁP DỤNG TỪ NGÀY 30/10/2017, TUẦN 09
THỨ  Tiết KHỐI CHIỀU 6,7- NĂM HỌC 2017-2018
7/1 7/2 7/3 7/4 6/1 6/2 6/3 6/4
Thúy Thành Hiệp Toàn K. Loan C.Loan Phương Hải
2 1 Lư-Khôi Sử-Hải Sinh-Linh Văn-Tuyết Toán-Bảo Toán-C.Loan Anh-Toàn Văn-Hổ
2 Sinh-Linh Lư-Khôi Văn-Tuyết Anh-Toàn Sử-Hải Toán-C.Loan Toán-Bảo Văn-Hổ
3 Anh-Toàn Toán-Thành Văn-Tuyết Sử-Hải Lư-K.Loan Địa-Phương Văn-Hổ Sinh-Linh
4 HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG
5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
3 1 Văn-Huy Toán-Thành Địa-Đ.Trang Văn-Tuyết CN-Hổ Sinh-Linh Anh-Toàn Sử-Hải
2 Văn-Huy Anh-Cao Sử-Hải Địa-Đ.Trang Sinh-Linh Văn-Tuyết CN-Hổ Anh-Toàn
3 Sinh-Linh Địa-Đ.Trang Toán-Thành Anh-Toàn Văn-Tuyết Anh-Cao Sử-Hải CN-Hổ
4 Anh-Toàn Văn-Huy Toán-Thành Toán-P.Ḥa Anh-Cao CN-Hổ Sinh-Linh Địa-Đ.Trang
5 Sử-Hải Văn-Huy Anh-Cao Toán-P.Ḥa        
4 1 Văn-Huy Anh-Cao Địa-Đ.Trang Sinh-Công Toán-Bảo Sinh-Linh Anh-Toàn Văn-Hổ
2 Anh-Toàn Văn-Huy Anh-Cao Địa-Đ.Trang Sinh-Linh Văn-Tuyết Toán-Bảo Văn-Hổ
3 Địa-Đ.Trang Sinh-Linh CD-Hiệp Toán-P.Ḥa Anh-Cao Văn-Tuyết Toán-Bảo Anh-Toàn
4 Toán-P.Ḥa CD-Hiệp Sinh-Linh Lư-K.Loan Văn-Tuyết Anh-Cao Văn-Hổ Toán-H.Thạnh
5 Toán-P.Ḥa CN-Linh Lư-K.Loan CD-Hiệp Văn-Tuyết Toán-C.Loan Văn-Hổ Toán-H.Thạnh
5 1 Địa-Đ.Trang Sinh-Linh Văn-Tuyết Sinh-Công Anh-Cao CN-Hổ CD-Hải Toán-H.Thạnh
2 Văn-Huy Sử-Hải Văn-Tuyết CN-Linh CN-Hổ Anh-Cao Toán-Bảo Toán-H.Thạnh
3 Toán-P.Ḥa Văn-Huy Toán-Thành Văn-Tuyết CD-Đ.Trang Sử-Hải CN-Hổ Sinh-Linh
4 Toán-P.Ḥa Anh-Cao CN-Linh Văn-Tuyết Toán-Bảo CD-Hải Lư-Khôi CD-Đ.Trang
5 Sử-Hải Toán-Thành Anh-Cao Toán-P.Ḥa Toán-Bảo Lư-Khôi Sinh-Linh CN-Hổ
6 1 CN-Linh Địa-Đ.Trang Toán-Thành Sử-Hải Văn-Tuyết Toán-C.Loan Văn-Hổ Anh-Toàn
2 CD-Hiệp Toán-Thành Sử-Hải Anh-Toàn Địa-Đ.Trang Văn-Tuyết Địa-Phương Lư-K.Loan
3 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL
4
5
7 1 NGHỈ HỌC NGHỈ HỌC NGHỈ HỌC NGHỈ HỌC NGHỈ HỌC NGHỈ HỌC NGHỈ HỌC NGHỈ HỌC
2
3
4
5