BCH CÔNG ĐOÀN

 

CHỦ TỊCH

TRẦN THỊ NHƯ DUNG

Sinh năm  1967  ĐT: 0905.056.165

Mail: ttndung.c2ltkiet.nt@khanhhoa.edu.vn

Description: C:\Users\USER\Pictures\IMG_0719 (1).JPG

P. CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ THÚY

Sinh năm 1985    ĐT: 0166.333.2116

Mail: ntthuy.c2ltkiet.nt@khanhhoa.edu.vn

ỦY VIÊN

LÊ HỮU THẠNH

Sinh năm 1960  ĐT: 0935.152.304

Mail: lhthanh.c2ltkiet.nt@khanhhoa.edu.vn

ỦY VIÊN

NGUYỄN THỊ MỸ HOÀNG

Sinh năm 1984    ĐT: 0935.858.782

Mail: ntmhoang.c2ltkiet.nt@khanhhoa.edu.vn

ỦY VIÊN

LÊ QUANG TOÀN

Sinh năm 1963   ĐT: 0905.474.432

Mail: lqtoan@gmail.com