Text Box:  Text Box:  TỔ CHỨC CHIA TAY THẦY PHÓ HIỆU TRƯỞNG HÀ VĂN TOẢN CHUYỂN CÔNG TÁC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Text Box: 12 thành viên của tổ hóa sinh thể dục nhạc họaDescription: C:\Users\USER\Downloads\Tổ hóa sinh thể dục nhạc họa.JPG

 

 

 

 

Text Box: