NGÀY HI “CÔNG NHN CHUYÊN HIU RÈN LUYN ĐI VIÊN”

  

 

Tổ chức ngày hội “Công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên” tại trường THCS Lư Thường Kiệt

Liên đội Lư Thường Kiệt đă đăng cai tổ chức ngày hội “Công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên”