Biểu mẫu 05

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Tên cơ quan quản lư cấp trên trực tiếp: PH̉NG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ NHA TRANG

Tên cơ sở giáo dục:  TRƯỜNG THCS LƯ THƯỜNG KIỆT

                                 

THÔNG B¸O

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017-2018

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

 

- Xét tuyển  đối với HS lớp 5 đă hoàn thành chương tŕnh tiểu học. Có HKTT phường Vĩnh Thọ và 40 HS phường Vĩnh Phước.

- Có hồ sơ đầy đủ do PGD chuyển về

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 154

 

- Tuyển  HS lớp 6 được lên lớp thẳng; Có hồ sơ hợp lệ theo quy định của Bộ GDĐT.

 - Tuyển HS lớp 7 được lên lớp thẳng; Có hồ sơ hợp lệ theo quy định của Bộ GDĐT.

- Tuyển HS lớp 8 được lên lớp thẳng; Có hồ sơ hợp lệ theo quy định của Bộ GDĐT.

 

II

 

Chương tŕnh giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Thực hiện chương tŕnh giáo dục phổ thông 37 tuần/năm. Chương tŕnh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của BGD-ĐT

 

Được cụ thể hóa ở các chủ đề của từng môn học/lớp.

Thực hiện chương tŕnh giáo dục phổ thông 37 tuần/năm.

CT theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của BGD-ĐT

Được cụ thể hóa ở các chủ đề của từng môn học/lớp.

Thực hiện chương tŕnh giáo dục phổ thông 37 tuần/năm. 

CT theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của BGD-ĐT.

Được cụ thể hóa ở các chủ đề của từng môn học/lớp.

Thực hiện chương tŕnh giáo dục phổ thông 37 tuần/năm.

CT theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của BGD-ĐT.

Được cụ thể hóa ở các chủ đề của từng môn học/lớp.

 

III

 

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đ́nh.

 

 

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

 

- Gia đ́nh: phải quan tâm đến việc học tập và giáo dục đạo đức của học sinh

 

- Học sinh: phải có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực rèn luyện kỹ năng sống

 

- Gia đ́nh: phải quan tâm đến việc học tập và giáo dục đạo đức của học sinh

 

- Học sinh: phải có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực rèn luyện kỹ năng sống

 

- Gia đ́nh: phải quan tâm đến việc học tập và giáo dục đạo đức của học sinh

- Học sinh: phải có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực rèn luyện kỹ năng sống

 

- Gia đ́nh: phải quan tâm đến việc học tập và giáo dục đạo đức của học sinh

 

- Học sinh: phải có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực rèn luyện kỹ năng sống

 

 

IV

 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại pḥng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

 

- Đủ pḥng học, pḥng máy vi tính.

- Đủ sách tham khảo.

- Đủ bộ thiết bị thực hành và đồ dùng dạy học cho các lớp.

- Nhà vệ sinh nam nữ riêng và đảm bảo vệ sinh.

- Đủ pḥng học, pḥng máy vi tính.

- Đủ sách tham khảo.

- Đủ bộ thiết bị thực hành và đồ dùng dạy học cho các lớp.

- Nhà vệ sinh nam nữ riêng và đảm bảo vệ sinh.

- Đủ pḥng học, pḥng máy vi tính.

- Đủ sách tham khảo.

- Đủ bộ thiết bị thực hành và đồ dùng dạy học cho các lớp.

- Nhà vệ sinh nam nữ riêng và đảm bảo vệ sinh.

- Đủ pḥng học, pḥng máy vi tính.

- Đủ sách tham khảo.

- Đủ bộ thiết bị thực hành và đồ dùng dạy học cho các lớp.

- Nhà vệ sinh nam nữ riêng và đảm bảo vệ sinh.

 

 

V

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

- Có đủ pḥng chức năng đáp ứng việc dạy – học.

- Sân chơi rộng răi.

- Tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa gắn liền với việc rèn kỹ năng sống cho học sinh.

- Có đủ pḥng chức năng đáp ứng việc dạy – học.

- Sân chơi rộng răi.

- Tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa gắn liền với việc rèn kỹ năng sống cho học sinh.

- Có đủ pḥng chức năng đáp ứng việc dạy – học

- Sân chơi rộng răi.

- Tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa gắn liền với việc rèn kỹ năng sống cho học sinh.

- Có đủ pḥng chức năng đáp ứng việc dạy – học

- Sân chơi rộng răi.

- Tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa gắn liền với việc rèn kỹ năng sống cho học sinh.

 

 

VI

 

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lư, phương pháp quản lư của cơ sở giáo dục

 

 

- Đủ GV dạy các môn theo quy định của BGD-ĐT.

 

- Đủ GV dạy các môn theo quy định của BGD-ĐT.

 

- Đủ GV dạy các môn theo quy định của BGD-ĐT.

 

- Đủ GV dạy các môn theo quy định của BGD-ĐT.

 

 

VII

 

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 

- Lên lớp thẳng: 93% đến cuối năm.

- Hạnh kiểm: Tốt - Khá: 95%;TB: 4,5%; Yếu: 0,5%

- Học lực: Loại giỏi 21 %; Khá: 36 %; TB: 36%;

Yếu :6.5%; Kém: 0.5%.

- Lưu ban không quá 2.5%, Bỏ học không quá 1%.

 

 

- Lên lớp thẳng: 93% đến cuối năm.

- Hạnh kiểm: Tốt - Khá: 95%;TB: 4,5%; Yếu: 0,5%

- Học lực: Loại giỏi 21 %; Khá: 36 %; TB: 36%;

Yếu :6.5%; Kém: 0.5%.

- Lưu ban không quá 2.5%, Bỏ học không quá 1%.

 

- Lên lớp thẳng: 93% đến cuối năm.

- Hạnh kiểm: Tốt - Khá: 95%;TB: 4,5%; Yếu: 0,5%

- Học lực: Loại giỏi 21 %; Khá: 36 %; TB: 36%;

Yếu :6.5%; Kém: 0.5%.

- Lưu ban không quá 2.5%, Bỏ học không quá 1%.

- Lên lớp thẳng: 93% đến cuối năm.

- Hạnh kiểm: Tốt - Khá: 95%;TB: 4,5%; Yếu: 0,5%

- Học lực: Loại giỏi 21 %; Khá: 36 %; TB: 36%;

Yếu: 6.5%; Kém: 0.5%.

- Bỏ học không quá 1%

- Tỷ lệ xét tốt nghiệp THCS: trên 97%.

 

VIII

 

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 

- Hoàn tất chương tŕnh lớp 6 và đủ khả năng tiếp tục học tập ở lớp 7

- Hoàn tất chương tŕnh lớp 7 và đủ khả năng tiếp tục học tập ở lớp 8

- Hoàn tất chương tŕnh lớp 8 và đủ khả năng tiếp tục học tập ở lớp 9

- Hoàn tất chương tŕnh lớp 9 và đủ điều kiện xét tốt nghiệp THCS.

- Đủ khả năng học tập tiếp ở Trung học phổ thông và các trường Trung cấp nghề.