Biểu mẫu 11

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Tên cơ quan quản lư cấp trên trực tiếp: PH̉NG GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ NHA TRANG

Tên cơ sở giáo dục: TRƯỜNG THCS LƯ THƯỜNG KIỆT                                

    

        THÔNG B¸O

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lư và nhân viên

của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018

 

STT

Nội dung

Tổng số

H́nh thức tuyển dụng

Tŕnh độ đào tạo

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

TS

 

ThS

ĐH

TCCN

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lư và

 nhân viên

46

38

8

 

1

35

4

1

5

 

I

Giáo viên

34

32

2

 

1

30

3

 

 

 

 

Trong đó số

giáo viên dạy môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Văn

6

6

 

 

 

6

 

 

 

 

2

Toán

6

6

 

 

 

6

 

 

 

 

3

Anh

4

4

 

 

1

3

 

 

 

 

4

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

5

Hóa

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

6

Sinh

3

2

1

 

 

2

1

 

 

 

7

Tin

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

8

KTCN

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

9

KTNN

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Sử

2

1

1

 

 

2

 

 

 

 

11

Địa

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

12

GDCD

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

13

Thể dục

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

14

 Âm nhạc

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

15

Mĩ thuật

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

16

Chuyên trách phổ cập

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

17

Chuyên trách Đoàn Đội

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

II

Cán bộ quản lư

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

III

Nhân viên

10

4

6

 

 

3

1

1

5

 

1

Nhân viên văn thư

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

5

Nhân viên thư viện

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

7

Nhân viên THTN

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Quản sinh

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Nhân viên kỹ thuật

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Phục vụ

2

 

2

 

 

 

 

 

2

 

11

Bảo vệ

3

 

3

 

 

 

 

 

3